Слушать песню Адыгэ нысэ унэ идошэ Адыгская традиционная песня

На этой странице вы можете слушать песню Адыгская традиционная песня Адыгэ нысэ унэ идошэ, глянуть видео к песне Адыгэ нысэ унэ идошэ и узнать из текста песни, о чем поет Адыгская традиционная песня.

Поет песню: Адыгская традиционная песня

Название песни: Адыгэ нысэ унэ идошэ

Сколько слушать песню: 04:05

Добавили в песенник: 2017-01-15

Песню послушали: 435

Скачать

Другие песни исполнителя Адыгская традиционная песня
Текст песни:

Адыгэ нысэ унэ идошэ.

(псалъ. Бахъуэ Бет1ал)

Адыгэ пшынэм щ1ыгур къыпэджэмэ,
Уойрэ, нысэ идошэ,
Бжэ1упэ джэгум къуажэр зэхишэмэ,
Хъуэхъубжьэ усэр псэм зэпидзыжмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Ей, жи, адыгэ лъахэ,
Ей, жи, си хабзэ дахэ,
Дарий 1эщхьэху,
Къамэ 1эпщэху,
Нэ ф1ыц1э нэху,
Джэгу, умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Хьэзыр 1упэхуу ди щауэ уардэхэм
Уойрэ, нысэ идошэ,
Ди лъэпкъ гурыщ1эр я уэредадэмэ,
Дыгъэр зэхъуапсэр я дыщэидэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Ей, жи, адыгэ лъахэ,
Ей, жи, си хабзэ дахэ,
Дарий 1эщхьэху,
Къамэ 1эпщэху,
Нэ ф1ыц1э нэху,
Джэгу, умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Гъатхэм и дахэр лъахэм къырихьэмэ,
Уойрэ, нысэ идошэ,
Бжьыхьэм и бэвыр жьэгум къыдилъхьэмэ,
Къалъхуа Мазэщ1эр и нэмыс щыпкъэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ

Ей, жи, адыгэ лъахэ,
Ей, жи, си хабзэ дахэ,
Дарий 1эщхьэху,
Къамэ 1эпщэху,
Нэ ф1ыц1э нэху,
Джэгу, умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

И фоужь матэр дадэ икъутэмэ,
Уойрэ, нысэ идошэ,
Пшэплъыфэ 1упэм хуахьыр фоущхьэмэ,
Ф1ыгъуэ къепхъыхыр уэшхыу къытешхэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Ей, жи, адыгэ лъахэ,
Ей, жи, си хабзэ дахэ,
Дарий 1эщхьэху,
Къамэ 1эпщэху,
Нэ ф1ыц1э нэху,
Джэгу, умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Видео
Адыгэ нысэ
Комментарии (0)
Добавить комментарийКаптча: